آموزش به روش مونته سوری

روش آموزش مربی، سرکار خانم خسروشاهی :

معرفی روش آموزشی مونته سوری:

آشنایی بیشتر با روش مونته سوری :