تیم ما را ببیند

کاغذ سفید رو هر چقدر هم تمیز و زیبا باشه کسی قاب نمیگیره ، برای ماندگاری در ذهنها باید حرفی برای گفتن داشت .

مهتاب البرز
مدیر امور مالی

مه زاد کاظم زاده
مدیریت آموزشی و موسس

محبوبه زمانی
معاونت اجرایی

لیلا مظاهری
معاونت انضباطی و مربی بهداشت