فرم پیش ثبت نام 

خواهشمند است قبل از تکمیل فرم موارد ذیل را در نظر قرار دهید :

۱ – لطفا فرم را بصورت فارسی پر کنید .

۲ – تکمیل موارد ستاره دار (*) الزامی است .

 

// مشخصات دانش آموز

// مشخصات مدرسه قبلی


تئاترنقاشیخطاطیکاردستیعکاسی و فیلمبرداریکارگاه های آزمایشگاهیفعالیتهای مذهبی قرآنی

// مشخصات پدر


زیر دیپلمدیپلمفوق دیپلمکارشناسیکارشناسی ارشددکترا

// مشخصات مادر


زیر دیپلمدیپلمفوق دیپلمکارشناسیکارشناسی ارشددکترا