♦️ارتباط کلامی و غیر کلامی را فراموش نکنید
وقتی فرزندتان کوچک است با او بازی می کنید،
او را در آغوش می کشید .با هم به پارک می روید ،
شبها برایش قصه می گویید و وقتی خوابد ،
صورتش را می بوسید اما وقتی بزرگ تر می شود،
این رفتارها کم رنگ شده و تعامل تان به بکن نکن های خسته کننده
 و مسائلی پیرامون درس و مدرسه محدود می شود
بوسیدنش سخت تر شده و حرف ها نگفته تان بیشتر می شود
نگذارید بلوغ با آمدنش بین شما فاصله بیاندازد.
 پدر و پسری که هفته ای یکبار با هم به پیاده روی می روند
مادر و دختری که گاهی به بهانه  خرید
یا درست کردن کیک و یا هر بهانه ی دیگری با هم خلوت می کنند
 و حرف می زنند ، از این روزها به سادگی عبور خواهند کرد.
فضایی ایجاد کنید که فرزندتان بتواند با شما حرف بزند
.محبت تان را مثل روزهای کودکی به او نشان دهید.


نوجوانی مرحله ایست که می گذرد
 اما مهم این است که کنار فرزندتان باشید
 تا به خوبی از آن عبور کند.
شما به عنوان والدین او باید در شکل گیری هویت مستقل به او کمک کنید
باید مسائل جنسی ،خود داری و مراقبت از حریم شخصی را به او بیاموزید.

 

گزارش تصویری