مونته سوری

آموزش به روش مونته سوری

معرفی مربی :

 

روش آموزش مربی، سرکار خانم خسروشاهی :

 

معرفی روش آموزشی مونته سوری:

 

آشنایی بیشتر با روش مونته سوری :